Valoracions actuarials, comptables, econòmiques, financeres, fiscals i jurídiques

Quibus estudia de forma exhaustiva i dedica tot el temps necessari per entendre els factors que generen valor i la dinàmica que caracteritza el negoci de l'empresa o la situació de la persona, a fi d'abordar amb garanties els requeriments complexos que implica una valoració

Valoracions que realitzem

Valoracions d'accidents de circulació

Valoracions per la reparació íntegra dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Barem i la Llei 35/2015. El nexe necessari entre actuaris i lesionats o perjudicats per accidents de circulació.

Valoracions per dany emergent i lucre cessant

Qualsevol persona, física o jurídica, pot ésser víctima de pèrdues patrimonials derivades de l'incompliment de les obligacions per tercers. La normativa estableix que la indemnització de danys i perjudicis comprèn, no sols el valor de la pèrdua que hagin patit, sinó també el del guany que hagi deixat d'obtenir el creditor.

Valoracions comptables conforme al Pla General de Comptabilitat Espanyol (Reial decret 1514/2017)

La norma de valoració núm. 16 estableix que per estimar l'import del valor actual de les retribucions compromeses de prestació definida s'utilitzaran mètodes actuarials de càlcul i hipòtesis financeres i actuarials inesbiaixades i compatibles entre si

Més informació

Valoracions d'acord amb la norma internacional de comptabilitat 19 (NIC 19) de beneficis als empleats

Aplicació de l'estàndard de pràctica actuarial, International Standard of Actuarial Practices (ISAP 3), adoptat pel consell de la International Actuarial Association (IAA)

Més informació

Informe de revisió financera i actuarial de plans de pensions del sistema d'ocupació

La normativa legal que regula els plans i fons de pensions obliga que el sistema financer i actuarial dels plans sigui revisat almenys cada tres anys per un actuari independent designat per la comissió de control, amb comanda expressa i exclusiva de realitzar la revisió actuarial .

Bases tècniques productes asseguradors

La normativa legal d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores regula que els models de pòlisses d'assegurances, les bases tècniques i tarifes hauran d'estar a disposició de la Direcció General d'assegurances i fons de pensions al domicili social de lentitat.

Informe de funció actuarial

La normativa legal de Directives sobre sistema de governança d'entitats asseguradores i conforme a la directiva de Solvència II, s'encomana l'informe de funció actuarial, comentant-ne els resultats obtinguts i les indicacions sobre deficiències trobades i recomanacions sobre la correcció.

Informe especial de revisió independent de linforme sobre la situació financera i de solvència de les entitats asseguradores.

La normativa legal encomana a actuaris i auditors la revisió independent de l'informe sobre la situació financera i de solvència de les entitats asseguradores, per garantir la qualitat i fiabilitat de la informació publicada i divulgada públicament i millorar el grau de confiança dels interessats en l'exactitud d'aquesta informació.

Informe forensic

Informe conforme a la normativa legal per a en qualitat d'especialistes independents prevenir, detectar, avaluar i investigar activitats il·lícites, extremar les mesures de control i mesurar les implicacions a la imatge de la companyia o a les seves finances.

En el cas de no disposar d'advocats penalistes de confiança, Quibus treballa amb excel·lents professionals en matèria penal, que seran presentats per als assumptes.

Valoracions premis de jubilació de convenis col·lectius

Informe de valoració actuarial de compromisos per pensions en forma de premis de jubilació amb la possibilitat d'incloure hipòtesis de rotació i càlcul de primes a aportar a lentitat asseguradora.

Consultoria a l'administració de la gestió dels contractes d'assegurances que instrumenten premis de jubilació

Càlculs de prestacions de seguretat social

Projeccions de càlcul de la futura pensió de jubilació pública sota diferents escenaris. Càlcul del cost de subscripció de conveni especial amb la seguretat social, càlcul de prestacions de la seguretat social per incapacitat permanent, mort i supervivència.

Valoracions en processos de reestructuració de plantilla

Càlculs per a diferents plans de reestructuració de la plantilla segons modalitats de jubilació parcial i jubilació anticipada, prejubilació acomiadament o dimissió voluntària incentivada.

Dictàmens pericials de valoració especialitzats a requeriment de les parts en procediment judicials i assistència a judici per a la seva ratificació

Alguns informes pericials per matèria són: per lucre cessant, per accident de circulació ajut de tercera persona, per prestacions de la Seguretat Social, per conformitat d'operació d'assegurances d'acord amb la Llei del contracte d'assegurances 50/1980 i la resta de normativa vigent

Estudis de mercat

Tot el nostre coneixement i experiència per estudiar exhaustivament els mercats de les indústries que treballen en sectors vinculats i/o conseqüent de l'esdeveniment dels riscos biometrics

Valoració de carteres d'actius financers

En especial, també la valoració de carteres d'actius afectes a contractes d'assegurances per avaluar possibles mobilitzacions d'una entitat asseguradora a una altra o d'una gestora de fons de pensions a una altra.

Com pot ajudar Quibus?

T'ajudem i assessorem, contacta'ns

  Et contactarem a les properes 24/48h

  Realitzarem una trucada telefònica per entendre les teves necessitats i com podem ajudar-te

  Avaluarem el teu cas en els propers dies

  Analitzarem la situació i farem propostes estratègiques per millorar les inversions

  Realitzarem seguiment

  Et mantindrem informat dels avenços de la nostra feina

  Preguntas frecuentes sobre las valoraciones actuariales

  1Detallareu cadascuna de les valoracions que oferiu?
  Si, a la següent fase ampliarem la informació a la nostra web. Mentre t'ho explicarem personalment.
  2Esteu obligats a tenir subscrita una assegurança de responsabilitat professional?
  Sí, la llei ens obliga a contractar una assegurança i Quibus té la seva pròpia assegurança a més que cada actuari amb responsabilitat de signatura també ha contractat la seva assegurança de responsabilitat professional.
  3Quins informes són obligatoris per llei i quins informes no ho són?
  Et contestarem la teva pregunta quan rebem el teu correu electrònic.
  4En el supòsit de no saber si la meva necessitat de valoració està inclosa a la llista què he de fer?
  Ens has d'enviar un correu electrònic perquè puguem estudiar si et podem ajudar. No dubtis a fer-ho, preguntar és gratuït i tindràs la resposta dels nostres professionals. En cas de no poder ajudar-te amb la teva valoració, t'orientarem perquè aconsegueixis una solució.