Valoracions comptables d'acord amb el Pla General de Comptabilitat Espanyol

Quibus estudia de forma exhaustiva i dedica tot el temps necessari per entendre els factors que generen valor i la dinàmica que caracteritza el negoci de l'empresa o la situació de la persona, a fi d'abordar amb garanties els requeriments complexos que implica una valoració

Referent al reconeixement i valoració del valor actual de les obligacions per prestacions definides, a la data del balanç, dels costos per interessos, dels costos per serveis corrents, dels costos per serveis passats, dels rendiments esperats dels actius i de les pèrdues i guanys actuarials per prestacions definides de conformitat amb la Norma de Registre i Valoració núm. 16a establerta pel Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre.

En concret, la norma 16a Passius per retribucions a llarg termini al personal diu textualment:
… Per estimar l'import del valor actual de les retribucions compromeses de prestació definida s'utilitzaran mètodes actuarials de càlcul i hipòtesis financeres i actuarials insesgades i compatibles entre si…

ISAP 3 - Estàndard Internacional de Pràctica actuarial 3

Pràctica Actuarial en relació amb la IAS 19 Beneficis per a empleats
Estàndard emès per la International Actuarial Association (IAA)

Aquest Estàndard Internacional de Pràctica Actuarial (ISAP) proporciona directrius als actuaris quan presten serveis actuarials en relació amb la Norma Internacional de Comptabilitat 19 (IAS 19) Beneficis per a empleats.

L'entitat informant és director de tota la informació reportada als seus estats financers IFRS, incloent-hi la informació presentada d'acord amb la IAS 19. Això significa que l'entitat informant és director de la classificació dels plans de beneficis per a empleats, l'elecció de les hipòtesis i mètodes actuarials utilitzats per mesurar obligacions de beneficis per a empleats, i les divulgacions sobre els plans de beneficis per a empleats.

La IAS 19 anima, però no requereix, una entitat informant a contractar un actuari qualificat per als càlculs de totes les obligacions per beneficis postocupació.

A la pràctica, un actuari pot aconsellar sobre una sèrie de qüestions derivades de l'aplicació de la IAS 19, incloent els càlculs de curt termini, de postocupació, de terminació o altres beneficis per a empleats a llarg termini i les divulgacions als estats financers IFRS.

Estàndard ISAP3

Pràctica actuarial en relació amb la IAS19 - Beneficis per a empleats

Valors afegits de l'estàndard ISAP3

En general

 • Grau d'importància dels requeriments i de l'assessorament de l'Actuari a l'Entitat Informant.
 • Centrat en els efectes pràctics (Materialitat).
 • Enriquiment de la IAS19 amb matemàtiques i estadística actuarial.
 • Detall dels fonaments de les conclusions.
 • Millora de la qualitat de la informació reportada als Estats financers IFRS.

Obligacions contributives

Confiança amb l'Entitat informant. Petició d'aclariments al Responsable de l'Entitat Informant.
Deficiència de dades i resolució.

Més valors afegits

Augmentar la confiança de les entitats informants i els seus auditors en la contribució dels actuaris.
Augmentar la confiança de la societat en els serveis de l'actuari
Demostrar el compromís de la IAA de donar suport al consell de Normes Internacionals de comptabilitat (IASB)
Facilitar la convergència en els estàndards de pràctica actuarial en relació amb les normes comptables de plans de benefici postocupació per als empleats

T'ajudem i assessorem, contacta'ns

  Et contactarem a les properes 24/48h

  Realitzarem una trucada telefònica per entendre les teves necessitats i com et podem ajudar

  Avaluarem el teu cas en els propers dies

  Analitzarem la situació i farem propostes estratègiques per millorar les inversions

  Realitzarem seguiment, també de les inversions

  Us mantindrem informats dels canvis al mercat financer i dels resultats de les accions realitzades