Deure d’Informació RGPD
Usuaris web / Mail / Potencials clients

Informació addicional:

Com a part del compliment de l’art. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), detallem el deure d’informació ja esmentat en la informació principal:

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament és:

Consultoria Financiero Actuarial, SLP en endavant l’organització.

CIF: B-61642906

Domicili social: C/ Avinguda Josep Tarradellas 38 – 08029 – Barcelona

Adreça de correu electrònic: info@quibus.es

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

En l’organització tractem la informació que ens facilitin els usuaris amb la finalitat de:

 1. Gestionar la relació contractual consistent en la prestació del servei.
 2. Poder atendre sol·licituds rebudes.
 3. No es generarà cap perfil sobre la seva navegació pel que no es prendran decisions automatitzades sobre la base del mateix.
 4. Realitzar estudis de mercat i estadístiques.
 5. Gestionar possibles incidències.
 6. Mantenir-lo informat, a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà equivalent, de tots aquells productes o serveis dels que ens han demanat informació.

3.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantingui la vinculació amb l’organització. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials. Si no hi ha aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.

4.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades sol·licitades en els formularis de contacte són dades obligatòries. Si no es complimentant, no podrem atendre la seva sol·licitud, sent el propi sistema el que detecti i l’informi del no enviament del missatge.

5.- DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

No es tenen previstes cessions de dades.

L’informem també de l’existència d’Encarregats de Tractament, la legitimitat del tractament és l’execució del contracte de l’encàrrec i amb els quals se signa el degut contracte d’accés a dades per compte de tercers. També es té la deguda diligència a l’hora de triar únicament encarregats que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits del Reglament.

Per contra, no es tenen previstes transferències internacionals de dades ni mitjançant cessió ni mitjançant encàrrec de tractament.

6.- DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a obtenir sense dilació indeguda de la nostra part la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o completant les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Igualment, l’informem que pot sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius

 1. a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera;
 2. b) l’usuari retiri el consentiment en què es basa el tractament
 3. c) l’usuari s’oposi al tractament de les seves dades
 4. d) l’usuari intuís o hagués rebut informació de que les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
 5. e) les dades personals hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament;

En les següents circumstàncies, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades:

 1. a) quan l’usuari impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
 2. b) quan el tractament sigui il·lícit i l’usuari s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
 3. c) Quan l’organització: ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’usuari els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
 4. d) quan l’usuari s’hagi oposat al tractament dels mateixos, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’organització deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Les dades facilitades per l’usuari web es basen en el consentiment, de manera que aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que produeixi efectes retroactius.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets o per revocar el consentiment pot fer-ho enviant un Mail a info@quibus.es

Finalment li informem que si no contestem en termini a alguna de les seves sol·licituds o no està d’acord amb la nostra contestació pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de dades i exercir una tutela dels seus drets.

Deure d’Informació RGPD
Clients empreses, administració pública, auditors i entitats asseguradores

Informació addicional:

Com a part del compliment de l’art. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), detallem el deure d’informació ja esmentat en la informació principal:

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament és:

Consultoria Financiero Actuarial, SLP en endavant l’organització.

CIF: B-61642906

Domicili social: C/ Avinguda Josep Tarradellas 38 – 08029 – Barcelona

Adreça de correu electrònic: info@quibus.es

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

En l’organització tractem la informació que ens facilitin els clients per tal de:

 1. Gestionar la relació contractual consistent en la prestació del servei:

– Consultoria i assessorament actuarial, financer, econòmic i fiscal.

– Emissió de dictàmens actuarials.

– Valoracions actuarials i financeres.

– Anàlisi dels compromisos per pensions, de les inversions, tarificació de les primes i quotes d’assegurança.

– Funció actuarial de l’entitat.

– Revisor de l’informe de situació financera i de solvència de l’entitat.

– Estudi de mobilitzacions de fons de contractes d’assegurances de jubilació i plans de pensions.

– Càlculs actuarials i financers.

– Valoració d’acord amb normativa comptable nacional i internacional.

– Redacció  de notes a la memòria.

– Càlcul de prestacions públiques de la Seguretat Social.

– Redactat de modificacions de reglaments de fundacions, plans de pensions, contractes de                 assegurances i convenis col·lectius.

– Càlculs de compensacions per negociacions amb representants dels treballadors per eli                      minar conceptes salarials o modificar convenis col·lectius.

– Millora de mètodes i aplicació d’incentius de productivitat.

– Anàlisi i determinació comptable de costos.

– Certificació amb o sense interpretació de balanços, seients, comptes, saldos, revisió i verifi                           cació de balanços i comptes de resultats.

– Anàlisi i planificació d’inversions.

– Assistència tècnica en relació amb l’Administració Pública i organismes autònoms.

– Assessorament o de representació d’interessos particulars en organismes de tota mena, quan             do s’exigeixi per disposició legal la presència de tècnics en economia de l’empresa o d’actuari

 1. Realitzar estudis de mercat i estadístiques.
 2. Gestionar possibles incidències.
 3. Gestionar els tràmits i comunicacions administratives que puguin derivar-se de la relació contractual.
 4. No es generarà cap perfil sobre la seva navegació pel que no es prendran decisions automatitzades sobre la base del mateix.
 5. Poder realitzar la gestió comptable, fiscal i administrativa, derivada del servei.

3.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantingui la vinculació amb l’organització. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials. Si no hi ha aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.

4.- LEGITIMACIO DEL TRACTAMENT

La base legal principal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació de serveis sol · licitat.

Només es sol·liciten dades necessàries i d’obligada complementació per poder prestar-li el servei. De no facilitar els mateixos no podrà prestar-se el servei sol·licitat.

5.- DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

No es tenen previstes cessions de dades.

L’informem també de l’existència d’Encarregats de Tractament, la legitimitat del tractament és l’execució del contracte de l’encàrrec i amb els quals se signa el degut contracte d’accés a dades per compte de tercers. També es té la deguda diligència a l’hora de triar únicament encarregats que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits del Reglament.

Per contra, no es tenen previstes transferències internacionals de dades ni mitjançant cessió ni mitjançant encàrrec de tractament.

6.- DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Els clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a obtenir sense dilació indeguda de la nostra part la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o completant les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Igualment, l’informem que pot sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera perquè ja va finalitzar l’execució de la prestació de serveis.
 2. b) el client intuís o hagués rebut informació de que les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
 3. c) les dades personals hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament;

En les següents circumstàncies, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades:

 1. a) quan el client impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
 2. b) quan el tractament sigui il·lícit i el client s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
 3. c) Quan l’organització: ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però el client els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’organització deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Les dades facilitades amb finalitat de publicitar els nostres serveis es basen en el consentiment, de manera que aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que produeixi efectes retroactius o exercir un dret d’oposició al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets o per revocar el consentiment pot fer-ho enviant un Mail a info@quibus.es

Finalment li informem que si no contestem en termini a alguna de les seves sol·licituds o no està d’acord amb la nostra contestació pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de dades i exercir una tutela dels seus drets.

Deure d’Informació RGPD
Clients particulars i advocats

Informació addicional:

Com a part del compliment de l’art. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), detallem el deure d’informació ja esmentat en la informació principal:

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament és:

Consultoria Financiero Actuarial, SLP en endavant l’organització.

CIF: B-61642906

Domicili social: C/ Avinguda Josep Tarradellas 38 – 08029 – Barcelona

Adreça de correu electrònic: info@quibus.es

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

En l’organització tractem la informació que ens facilitin els clients per tal de:

 1. Gestionar la relació contractual consistent en la prestació del servei:

– Consultoria i assessorament actuarial, financer, econòmic i fiscal.

– Emissió de dictàmens actuarials.

– Valoracions actuarials i financeres.

– Emissió de dictàmens pericials de productes asseguradors i financers,

– Càlcul de prestacions públiques de la Seguretat Social,

– Càlcul d’indemnitzacions barem d’accidents de circulació d’automòbils,

– Assistència tècnica en relació amb l’Administració Pública i Organismes Autònoms

– Assessorament o representació d’interessos particulars en organismes de tota mena, quan                  s’exigeixi per disposició legal la presència de tècnics en economia de l’empresa o d’actuari.

 1. Realitzar estudis de mercat i estadístiques.
 2. Gestionar possibles incidències.
 3. Gestionar els tràmits i comunicacions administratives que puguin derivar-se de la relació contractual.
 4. No es generarà cap perfil sobre la seva navegació pel que no es prendran decisions automatitzades sobre la base del mateix.
 5. Poder realitzar la gestió comptable, fiscal i administrativa, derivada del servei.

3.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantingui la vinculació amb l’organització. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials. Si no hi ha aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.

4.- LEGITIMACIO DEL TRACTAMENT

La base legal principal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació de serveis sol · licitat.

Només es sol·liciten dades necessàries i d’obligada complementació per poder prestar-li el servei. De no facilitar els mateixos no podrà prestar-se el servei sol·licitat.

5.- DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

No es tenen previstes cessions de dades.

L’informem també de l’existència d’Encarregats de Tractament, la legitimitat del tractament és l’execució del contracte de l’encàrrec i amb els quals se signa el degut contracte d’accés a dades per compte de tercers. També es té la deguda diligència a l’hora de triar únicament encarregats que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits del Reglament.

Per contra, no es tenen previstes transferències internacionals de dades ni mitjançant cessió ni mitjançant encàrrec de tractament.

6.- DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Els clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a obtenir sense dilació indeguda de la nostra part la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o completant les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Igualment, l’informem que pot sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera perquè ja va finalitzar l’execució de la prestació de serveis.
 2. b) el client intuís o hagués rebut informació de que les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
 3. c) les dades personals hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament;

En les següents circumstàncies, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades:

 1. a) quan el client impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
 2. b) quan el tractament sigui il·lícit i el client s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
 3. c) Quan l’organització: ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però el client els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’organització deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Les dades facilitades amb finalitat de publicitar els nostres serveis es basen en el consentiment, de manera que aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que produeixi efectes retroactius o exercir un dret d’oposició al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets o per revocar el consentiment pot fer-ho enviant un Mail a info@quibus.es

Finalment li informem que si no contestem en termini a alguna de les seves sol·licituds o no està d’acord amb la nostra contestació pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de dades i exercir una tutela dels seus drets.