Càlcul d'indemnitzacions per acomiadament col·lectiu

Realitzem els càlculs de les indemnitzacions per qualsevol causa d'acomiadament col·lectiu i com mitigar els riscos per a l'empresa.

A qui va dirigit el càlcul d'indemnitzacions?

El càlcul d'indemnitzacions per acomiadament col·lectiu està dirigit principalment a les empreses i els seus directius de recursos humans. Proporcionem un suport integral que facilita la gestió adequada i precisa d'aquestes indemnitzacions, assegurant que es compleixi amb totes les normatives legals vigents.

Més enllà del càlcul

El nostre treball no només se centra en els càlculs numèrics; també inclou la interpretació de la legislació laboral per garantir que les pràctiques d'indemnització estiguin alineades amb les últimes jurisprudències i lleis. Això és crucial per minimitzar els riscos legals, financers i altres riscos associats amb els processos d'acomiadament col·lectiu.

Conceptes claus per al càlcul d'indemnitzacions per acomiadament col·lectiu

Assessorem l'empresa en totes les fases de la desvinculació

Consultoria estratègica

Proporcionem consultoria integral en acomiadaments, des de l'avaluació inicial fins a la jubilació del treballador, alineant el procés amb l'estratègia empresarial i considerant les implicacions econòmiques, legals i socials.

Anàlisi de la plantilla

Valoracions d'acomiadaments col·lectius conforme criteri del Consell General del Poder Judicial i les lleis laborals vigents.

Comunicació i interlocució

Ajudem l'empresa en la preparació de notificacions formals i informatives i en la facilitació de diàlegs amb empleats i sindicats per garantir una comunicació clara i respectuosa.

Acompanyament

S'acompanya al teu treballador fins a l'inici del cobrament de la seva jubilació.

Assegurem que tots els nostres càlculs i procediments segueixen estrictament les directrius establertes conforme criteri del Consell General del Poder Judicial i les lleis laborals vigents. Això inclou l'adaptació a canvis legislatius i la integració de precedents rellevants que afectin la interpretació i aplicació de les normes sobre indemnitzacions.

En cas de voler obtenir els càlculs per indemnitzacions, no dubtis en contactar-nos, te'ls facilitarem encantats.

Com obtenir els càlculs de les indemnitzacions?

1

Es faciliten les dades dels treballadors

Per poder realitzar els càlculs exactes dels costos d'indemnitzacions necessitem les següents dades dels treballadors:

 • Data de naixement
 • Edat
 • Data d'antiguitat
 • Anys de servei
 • Sexe
 • Fills menors de 26 anys
 • Estat civil
 • Salari brut anual
 • Retencions (IRPF/SS)
 • Salari anual net
 • Les últimes 12 bases de cotització d'atur

Us oferirem una plantilla per poder omplir les dades i poder processar tota la informació

2

Es realitza el càlcul de les indemnitzacions

Realitzem els càlculs per a cada un dels acomiadaments existents:

 • Acomiadament improcedent
 • Extinció del contracte per voluntat del treballador en cas d'incompliment greu de l'empresari
 • Extinció per causes objectives procedent i treballador indefinit no fix
 • Acomiadament col·lectiu procedent
 • Mobilitat geogràfica
 • Modificació substancial de condicions de treball
 • Contracte de foment de la contractació indefinida amb acomiadament objectiu improcedent
 • Extinció del contracte temporal
3

Obtenció dels resultats

Els resultats dels nostres càlculs es presenten en un informe detallat que no només mostra les xifres d'indemnització, sinó que també inclou anàlisis exhaustius. Aquest informe destaca les implicacions financeres i legals de cada cas, proporcionant una base sòlida per prendre decisions informades. A més, oferim recomanacions estratègiques per gestionar futures situacions d'acomiadament de manera més eficient i conforme a la llei.

4

Solucions alternatives a les indemnitzacions per acomiadaments col·lectius

Davant la necessitat de realitzar acomiadaments col·lectius, les empreses poden explorar solucions alternatives a les indemnitzacions tradicionals, com els plans de renda.

Aquests plans ofereixen una forma de compensació a llarg termini, proporcionant als treballadors acomiadats una renda fins a la data de la seva jubilació i a les empreses distribuir els costos al llarg del temps en lloc de fer un pagament únic.

Aquesta estructura de pagament a llarg termini pot millorar la liquiditat i l'estabilitat financera de l'empresa, evitant grans desemborsaments que podrien afectar la seva operativitat.

A més, la implementació de plans de renda pot millorar la imatge corporativa de l'empresa, demostrant un compromís amb la responsabilitat social i el benestar dels seus empleats, cosa que pot resultar en una major confiança i lleialtat tant dels empleats actuals com d'altres parts interessades.