Valoracions d'acord amb la norma internacional de comptabilitat 19 (NIC 19) de beneficis als empleats

Quibus estudia de forma exhaustiva i dedica tot el temps necessari per entendre els factors que generen valor i la dinàmica que caracteritza el negoci de l'empresa o la situació de la persona, a fi d'abordar amb garanties els requeriments complexos que implica una valoració

Referent al reconeixement i valoració del valor actual de les obligacions per prestacions postocupació  a la data del balanç dels diferents plans de l'entitat informant, del valor raonable dels actius afectes, dels costos per interessos, dels costos per serveis corrents , dels costos per serveis passats, dels rendiments esperats dels actius, de les pèrdues i guanys actuarials i de la despesa  per plans de prestació postocupació de conformitat amb la Norma Internacional de Comptabilitat número 19 (NIC 19) emesa per la International Accounting Standards Board (IASB) i en Annexos del Reglament (CE) núm. 1725/2003 de la Comissió de 29 de setembre, per la qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament i del Consell.

En concret, la NIC 19 pel que fa al reconeixement i valoració dels plans de prestacions postocupació, de prestacions definides, al paràgraf 57, diu textualment:

La comptabilització, per part de l'entitat, dels plans de prestacions definides, suposa els passos següents:

 • (a) Determinar el dèficit o superàvit. Per això es requereix:
  • (i) Utilitzar una tècnica actuarial el mètode de la unitat de crèdit projectada, per fer una estimació fiable del cost total per a l'entitat de les prestacions que els empleats han meritat per raó dels serveis que han prestat durant l'exercici corrent i exercicis anteriors (vegeu els paràgrafs 67 a 69). Aquest càlcul exigeix que l'entitat determini la quantia de les prestacions que resulten atribuïbles al corrent ia exercicis anteriors (vegeu els paràgrafs 70 a 74), i que realitzeu les estimacions pertinents (hipòtesis actuarials) respecte a les variables demogràfiques (com ara rotació dels empleats i mortalitat) i financeres (com ara increments futurs en els salaris i en els costos d'assistència mèdica) que afectaran el cost de les prestacions (vegeu els paràgrafs 75 a 98).
  • (ii) Descomptar aquestes prestacions per tal de determinar el valor actual de les obligacions per prestacions definides i el cost dels serveis de l'exercici corrent (vegeu els paràgrafs 67 a 69 i 83 a 86).
  • (iii) Deduir el valor raonable dels actius afectes al pla (vegeu els paràgrafs 113 a 115) del valor actual de les obligacions per prestacions definides.
 • (b) Determinar el passiu (actiu) net per prestacions definides com l'import del dèficit o superàvit determinat d'acord amb la lletra a), ajustat en funció dels efectes de limitar un actiu net per prestacions definides al límit de l'actiu (vegeu el paràgraf 64).
 • (c) Determinar els imports reconeguts en el resultat de l'exercici:
  • (i) El cost dels serveis de l'exercici corrent (vegeu els paràgrafs 70 a 74).
  • (ii) Qualsevol cost dels serveis passats i els guanys o pèrdues derivats de liquidacions dels plans (vegeu els paràgrafs 99 a 112).
  • (iii) L'interès net sobre el passiu (actiu) net per prestacions definides (vegeu els paràgrafs 123 a 126).
 • (d) Determinar el recàlcul de la valoració del passiu (actiu) net per prestacions definides, per ser reconegut en un altre resultat global, compresos:
  • (i) les pèrdues i guanys actuarials (vegeu els paràgrafs 128 i 129).
  • (ii) el rendiment dels actius afectes al pla, excloent-ne les quantitats incloses en l'interès net sobre el passiu (actiu) net per prestacions definides (vegeu el paràgraf 130); i
  • (iii) qualsevol canvi en els efectes del límit de l'actiu (vegeu el paràgraf 64), excloent-ne les quantitats incloses en l'interès net sobre el passiu (actiu) net per prestacions definides.
 • Si l'entitat manté més d'un pla de prestacions definides, cal aplicar el procediment assenyalat en els passos anteriors per separat a cadascun dels plans que resulti material o d'importància relativa.

I la NIC 19 pel que fa al reconeixement i la valoració dels plans de prestació postocupació, plans d'aportació definida, en els paràgrafs 51 i 52, diu textualment:

Quan un empleat ha prestat els seus serveis a l'entitat durant un exercici, l'entitat haurà de reconèixer la contribució a fer al pla d'aportacions definides a canvi d'aquests serveis:

 • (a) Com un passiu (despesa meritat), després de deduir qualsevol aportació ja satisfeta. Si l'aportació ja pagada és superior a les aportacions que s'han de fer segons els serveis prestats fins al final de l'exercici sobre el qual s'informa, l'entitat ha de reconèixer la diferència com a actiu (pagament anticipat d'una despesa) en la mesura que el pagament per avançat donarà lloc, per exemple, a una reducció en els pagaments a efectuar en el futur oa un reemborsament en efectiu.
 • (b) Com una despesa de l'exercici, tret que una altra NIIF exigeix o permeti la inclusió de les aportacions en el cost d'un actiu.

52 En cas que les contribucions a un pla d'aportacions definides no s'esperi es satisfacin íntegrament abans dels dotze mesos següents a la data de tancament de l'exercici anual en què es van prestar els serveis corresponents dels empleats, l'import ha de ser objecte de descompte, utilitzant el tipus de descompte especificat al paràgraf 83.

ISAP 3 - Estàndard Internacional de Pràctica actuarial 3

Pràctica Actuarial en relació amb la IAS 19 Beneficis per a empleats
Estàndard emès per la International Actuarial Association (IAA)

Aquest Estàndard Internacional de Pràctica Actuarial (ISAP) proporciona directrius als actuaris quan presten serveis actuarials en relació amb la Norma Internacional de Comptabilitat 19 (IAS 19) Beneficis per a empleats.

L'entitat informant és director de tota la informació reportada als seus estats financers IFRS, incloent-hi la informació presentada d'acord amb la IAS 19. Això significa que l'entitat informant és director de la classificació dels plans de beneficis per a empleats, l'elecció de les hipòtesis i mètodes actuarials utilitzats per mesurar obligacions de beneficis per a empleats, i les divulgacions sobre els plans de beneficis per a empleats.

La IAS 19 anima, però no requereix, una entitat informant a contractar un actuari qualificat per als càlculs de totes les obligacions per beneficis postocupació.

A la pràctica, un actuari pot aconsellar sobre una sèrie de qüestions derivades de l'aplicació de la IAS 19, incloent els càlculs de curt termini, de postocupació, de terminació o altres beneficis per a empleats a llarg termini i les divulgacions als estats financers IFRS.

Estàndard ISAP3

Pràctica actuarial en relació amb la IAS19 - Beneficis per a empleats

Valors afegits de l'estàndard ISAP3

En general

 • Grau d'importància dels requeriments i de l'assessorament de l'Actuari a l'Entitat Informant.
 • Centrat en els efectes pràctics (Materialitat).
 • Enriquiment de la IAS19 amb matemàtiques i estadística actuarial.
 • Detall dels fonaments de les conclusions.
 • Millora de la qualitat de la informació reportada als Estats financers IFRS.

Obligacions contributives

Confiança amb l'Entitat informant. Petició d'aclariments al Responsable de l'Entitat Informant.
Deficiència de dades i resolució.

Més valors afegits

Augmentar la confiança de les entitats informants i els seus auditors en la contribució dels actuaris.
Augmentar la confiança de la societat en els serveis de l'actuari
Demostrar el compromís de la IAA de donar suport al consell de Normes Internacionals de comptabilitat (IASB)
Facilitar la convergència en els estàndards de pràctica actuarial en relació amb les normes comptables de plans de benefici postocupació per als empleats

T'ajudem i assessorem, contacta'ns

  Et contactarem a les properes 24/48h

  Realitzarem una trucada telefònica per entendre les teves necessitats i com et podem ajudar

  Avaluarem el teu cas en els propers dies

  Analitzarem la situació i farem propostes estratègiques per millorar les inversions

  Realitzarem seguiment, també de les inversions

  Us mantindrem informats dels canvis al mercat financer i dels resultats de les accions realitzades