Serveis actuarials

Auditors

Dictamen actuarial sobre el tractament comptable -revelació d’informació financera- respecte de les retribucions als empleats per plans de prestacions definides.

Tot això de conformitat amb la norma internacional de comptabilitat número 19, Retribucions als empleats, corresponent als comptes consolidats del grup per a empreses cotitzades i per a empreses filials de multinacionals.

Dictamen actuarial referent al reconeixement i la valoració del valor actual de les obligacions per prestacions definides a la data del balanç, de les prestacions definides del pla de prestacions de l’empresa, del valor raonable de l’actiu afecte, dels costos per interessos, dels costos per serveis corrents, dels costos per serveis passats, dels rendiments esperats dels actius i de les pèrdues i guanys actuarials per prestacions definides.

Tot això de conformitat amb la norma de registre i valoració número 16 establerta pel Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre.