Serveis actuarials

Mútues

Dictamen actuarial de la revisió de les quotes de l’exercici de les assegurances de conformitat amb que estableix el Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

Funció actuarial efectiva per encarregar-se de tots els elements de l’article 47 del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

Càlcul de les provisions tècniques.

Càlcul de la rendibilitat esperada conforme a l’Ordre ministerial ECC/2329/2014, de 12 de desembre, de les operacions d’assegurança de vida.